Sa polìtica est morta, bivat sa polìtica!

Sa polìtica est morta, bivat sa polìtica!

de Erricu Lobina

A sa majoria de is cunsilleris arregionalis sardus, de sa leisladura 2004-2009, funt circhendiddus po peculau, est a nai ca iant a essi spèndiu po cosa insoru dinai chi depiat abarrai po su traballu polìticu sceti. Ant a podi nasci circas de giustìtzia noas, e difatis dònnia dii ndi bessit una noa diaderus.
Sa pròpiu cosa acadessit in giai totus is arregionis de Itàlia, in calencunu logu ant cumentzau innantis, in calincun’atra arregioni a pustis de Sardìnnia.

No scieus calis ant essi is cunsighèntzias po su mundu polìticu ma, cumenti fiat stètiu po Tangentòpoli, ndi iat a podi bessiri dannu meda (po issus).

De custus fatus nascint arrespustas diferentis, segundu chi castiaus su pòpulu o is meris de sa polìtica.

Po su pòpulu, ca est sunfrendi po sa crisi, is chi faint polìtica funt totus ogualis, ca totus iant a essi furendi e sa genti no càstiat su traballu diferenti chi is polìticus faint. Est una cosa chi fait a cumprendi, ca sa genti at sunfriu po annus e annus is promissas de sa polìtica e oi est bivendi mali e mali ant a sighiri a bivi issus e is fillus insoru. Ita iant a depi nai?

In su pòpulu bincit unu pensamentu chi in italianu ddi nant qualunquismo, chi de inguni podit nasci sa gana de lassai cumandai unu sceti, calischisiat. A bortas de custu cumbinu ndi bessint cabus bonus a fai s’interessu de su pòpulu puru, cumenti est sutzèdiu a bortas in s’Amèrica de Giossu.

A su contras, is meris de sa polìtica nant ca est cosa personali de cuddus chi ant furau e ca duncas no ddoi est su tanti de pensai a una chistioni de moralidadi generali. Narendi aici dennegant a Berlinguer puru, chi si ddu aporegant po calincunu manifestu sceti.

Diferentis funt atrus studiaus, sindacalistas, polìticus onestus e traballadoris de is istitutzionis chi nant a boxi arta ca una chistioni de moralidadi generali s’agatat e manna puru.

No est chistioni de custus tempus sceti, ni de Sardìnnia o de Itàlia sceti, ma nascit de candu chini aministràt si pensàt de essi su meri de su logu, segundu sa chi is stòrigus nant concezione patrimoniale dello Stato.

In Sardìnnia puru at bintu custu pensamentu de unus cantu sègulus, mancai chi in sa Sardìnnia de su Mesuevu, su pensamentu no fessit custu, ca is urrei, is chi ddis narànt giùdixis, tenessint una sienda diferenti de su sartu de su Stadu.

S’ONU, de manera moitza, narat ca sa corrutzioni est unu dannu mannu po is pòpulus e po is Stadus, fendi finta de no sciri ca sa corrutzioni e totu est una de is calidadis de s’economia. Segundu sa curtura de su logu, segundu cumenti si arrelatant a pari polìticus e pòpulu, segundu cumenti est nàsciu su Stadu, segundu cumenti est s’economia de unu logu, fait a ndi agatai pagu o meda, ma sempri nci ndi at’essi.
Hobsbawm su stòrigu contat ca Stalin, mancai fessit unu de is òminis prus de poderi de su mundu, teniat una domu in Mosca e una domixedda in su sartu po nci passai is fèrias, e bàstat. Berlinguer su pròpiu, ca mancai tenessit su partidu comunista prus mannu de totu sa parti capitalista de su Mundu, nimancu at tentu bidea mai, de ddu fai frutuai po profetu personali de issu. Aici sighendi podeus fai milli e milli nòminis.

Oindii in Sardìnnia e in Itàlia una chistioni de moralidadi generali s’agatat, e manna puru.

Intamis tocat a si cumportai de manera coerenti, fendi s’interessu de sa genti innantis de s’interessu personali e de su partidu. De sinunca acabat sa polìtica puru, chi est s’ùniga manera po is pòburus de amellorai sa vida insoru personali e sotziali.

Sa polìtica est morta, bivat sa polìtica!

Facebook Comments

Un pensiero su “Sa polìtica est morta, bivat sa polìtica!

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo:

Questo sito usa cookie o permette l'uso di cookie di terze parti per una vasta serie di funzionalità, senza le quali non potrebbe funzionare con altrettanta efficacia. Se prosegui nella navigazione, scorri questa pagina, clicchi sui link presenti nel sito, commenti un contenuto, condividi una pagina o un articolo, scarichi un file, visualizzi un video o utilizzi un'altra funzione presente su questo sito stai probabilmente attivando un cookie e acconsenti quindi implicitamente all'utilizzo di cookie. Per capirne di più o negare il consenso leggi la cookie policy - e le informazioni sulla osservanza della GDPR

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi